KIDIWATCH

תנאי שימוש ורכישה

[עודכן לאחרונה: 28 לאוגוסט, 2022]

 

ברוכים הבאים לאתר  KidiWatch!

אתר זה מנוהל ומופעל על-ידי חברת קידי תקשורת בע"מ ("החברה")

תנאי שימוש ורכישה אלו חלים ומגדירים את זכויותיך וחובותיך בעת השימוש באתר KidiWatch הזמין בכתובת kidiwatch.co.il  ("האתר") ובשירותים המוצעים באתר, לרבות ביצוע הזמנה ורכישה של מוצרים. יש לקרוא בקפידה ובעיון תנאי שימוש ורכישה אלו, בטרם שימוש באתר ובשירותים כאמור שכן הם מהווים הסכם משפטי מחייב בין משתמשי האתר והשירותים ("משתמש/ים","הנך", "אתה") והחברה.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם חלים באופן זהה על שני המינים. כל האמור בתנאי שימוש אלו בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

מדיניות הפרטיות של האתר  ("מדיניות הפרטיות") וכן כל תנאי נוסף אשר עשוי להיות מוצג באתר, הינם חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו (יחד יכונו להלן: "התנאים").

 

1.    הסכמת המשתמש לתנאים

בעת כל כניסה, גישה או כל שימוש באתר ו/או בשירותים, לרבות ביצוע הזמנה ו/או רכישת מוצרים, ו/או הקלקה על לחצן "אני מאשר" ו/או " אני מסכים" ו/או כל ניסוח דומה (במקרים בהם הסכמה כאמור נדרשת), המשתמש מאשר כי קרא, הבין והינו נותן את הסכמתו המלאה לתנאים. כמו כן, המשתמש מאשר ונותן הסכמתו כי בעת שימוש באתר והשירותים, הוא יפעל בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות. משתמש אשר אינו מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר ובשירותים. החברה לא תישא בכל אחריות בגין שימוש באתר ובשירותים שלא על פי הוראות התנאים.

 

2.    תיקון ו/או שינוי התנאים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות מעת לעת את התנאים, כולם או חלקם, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד.  במידה ויבוצעו שינויים ו/או תיקונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת תנאי השימוש המעודכנים באתר. תאריך השינוי האחרון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכן לאחרונה". המשך השימוש באתר ובשירותים, לאחר הצגתם של תנאי השימוש המעודכנים מהווים את הסכמתו של המשתמש לשינויים ו/או התיקונים אשר בוצעו. במידה והחברה תבצע שינויים אשר, לשיקול דעתה של החברה, עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויותיו של המשתמש, החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באתר, או בהתראת דוא"ל במידה וקיים ובמידה ודרוש על פי דין. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף בתוך 7 ימים ממועד פרסומם. בכפוף לדין החל, המשתמש מוותר בזאת על כל זכות או דרישה אשר מחייבים חתימה (שאינה אלקטרונית) או מסירה של מסמכים שאינם אלקטרוניים לעניין תיקונים ו/או שינויים בתנאים.

 

3.    כשירות משפטית

המשתמש מצהיר ומתחייב כי הינו בעל כשרות משפטית להתחייב לתנאים אלה ולשימוש ולביצוע פעולות משפטיות מחייבות, בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולפי כל דין וכן לא קיימת למשתמש כל מניעה חוקית או מניעה אחרת להתקשר בתנאים אלו. הזנת פרטי אשראי של הורה ו/או אפוטרופוס ייחשבו כמתן הסכמה לביצוע רכישה על ידי משתמש שהינו קטין.

 

 

 

4.    האתר, תכני האתר והשירותים המוצעים במסגרת האתר

האתר מספק מידע כללי לעניין מוצרי KidiWatch המוצעים על ידי החברה ("מוצרי KidiWatch") ושירותים נלווים מטעם צדדים שלישיים ("הספקים") כגון חבילות תקשורת וגלישה למוצרי KidiWatch (יחד יכונו להלן "המוצרים"). באתר תוכל למצוא פירוט רלוונטי לגבי מחירי המוצרים, תמונתם, פונקציות שימוש, סרטוני הדרכה וכדומה (יחד עם כל טקסט, תמונה, לוגו וכדומה יכונו להלן "תכני האתר"). כמו כן, האתר משמש כחנות וירטואלית המאפשר למשתמשים לרכוש את המוצרים.

(האמור לעיל יכונה להלן יחד ולחוד "השירותים").

 

5.    המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר

5.1.   מוצרי KidiWatch

מוצרי KidiWatch כוללים שעונים ו/או שעונים חכמים ממגוון הדגמים המופיעים באתר מעת לעת, וכן מוצרים נלווים כגון רצועות להחלפה וכדומה.

חלק מהפונקציות הזמינות לשימוש במסגרת מוצרי KidiWatch דורשים הורדת אפליקציה ייעודית ("אפליקציית KidiWatch"). אפליקציית KidiWatch זמינה להורדה חינמית מחנות האפליקציות של Google ו/או Apple.  יובהר כי, אפליקציית KidiWatch מופעלת על ידי צד שלישי והשימוש בה כפוף לתנאי השימוש אשר יוצגו במסגרת האפליקציה עצמה.

5.2.   תקשורת וגלישה - חבילת שירות סלולרית

חלק מהפונקציות הזמינות לשימוש במסגרת מוצרי KidiWatch דורשים הפעלה של חבילת תקשורת וגלישה ("חבילת שירות סלולרית"). חבילות השירות הסלולריות מוצעות מטעם ספקים עימם עובדת החברה, ובמסגרת האתר      ניתן לרכוש  חבילות כאמור  ישירות מהחברה.        

5.3.   יובהר כי משתמש אינו מחויב בהתקנת אפליקציית KidiWatch ו/או רכישת חבילת שירות סלולרית בעת רכישת מוצרי KidiWatch. עם זאת, ללא התקנה ו/או רכישת חבילת שירות סלולרית כאמור, פונקציות מסוימות הכלולות במוצרי KidiWatch לא יהיו זמינות לשימוש ולא תתאפשר גישה לאפליקציות שונות התלויות באופן ישיר בחיבור לחבילת הגלישה. 

5.4.   החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים המופיעים באתר. יתכן ומוצר אשר יוזמן לא יהיה זמין במלאי בעת ההזמנה. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק למשתמש מוצר אשר אינו קיים במלאי. במקרה כאמור החברה תעשה מאמצים סבירים ליצור קשר עם המשתמש תוך זמן סביר, ותהא רשאית להציע למשתמש מוצר חלופי הקיים במלאי. היה והמשתמש כבר חויב בשל הזמנת המוצר אשר אינו נמצא במלאי, החברה תזכה את המשתמש בגין הסכום אשר שולם.

5.5.   תמונות המוצרים והתיאורים המוצגים באתר הינם להמחשה בלבד ואינם מחייבים את החברה. החברה נוקטת במאמצים סבירים על מנת לוודא כי התמונות ותיאור המוצרים הינם מדויקים ועם זאת, ייתכנו שגיאות בתום לב בכל הנוגע לתיאור או לתמונות המוצרים באתר, ומראה המוצר המופיע על הצג של מכשיר המשתמש עלול להיות שונה מהמראה בפועל עקב הבדלים הנובעים, בין היתר מהגדרות התצוגה ואיכות מסך המכשיר. בכפוף להוראות הדין החל, החברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מאי התאמה כאמור.

5.6.   לצד כל מוצר יופיע מחירו, כאשר המחירים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ), אלא אם צוין אחרת, אך לא כוללים דמי משלוח. יובהר כי המועד הקובע לעניין מחיר המוצר הוא מועד השלמת תהליך ההזמנה (הכולל מסירת אמצעי תשלום) ולא מועד הוספתו לסל הקניות. במידה ועודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים. החברה רשאית לשנות את מחירו של כל מוצר, לרבות את תעריפי המשלוחים, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת. למשתמש לא יהיו טענות בגין שינוי כאמור לעיל. 

5.7.   מחירי המוצרים באתר אינם בהכרח זהים למחירי המוצרים המוצעים אצל משווקים שונים המציעים לרכישה את מוצרי KidiWatch. החברה רשאית להציע הנחות פרטניות ו/או כוללות על פי שיקול דעתה. בכל מקרה המחירים המופיעים באתר הם המחירים הקובעים לגבי כל רכישה של מוצרים המבוצעת דרך האתר.

5.8.   פרסום ו/או הצגת המוצרים המוצעים למכירה באתר אינם מהווים המלצה ו/או עידוד לרכישתם. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה, להפסיק את מכירתם של מוצרים מסוימים וכן להוסיף מוצרים חדשים ו/או לשנות את מגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר. למשתמש לא יהיו טענות בגין שינוי כאמור לעיל.

 

6.    ביצוע הזמנה ותשלום

6.1.   בעת ביצוע הזמנה, המשתמש יידרש לספק פרטים נדרשים לצורך אימות, משלוח, תשלום וכדומה וכן לבחור אפשרות משלוח ו/או אספקה. החברה לא תעשה בפרטי המשתמש כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו. 

6.2.   המשתמש מצהיר ומתחייב כי: (1) יספק מידע מדויק ומלא, הן במהלך ביצוע הזמנה, והן כל מידע אשר יימסר במהלך השימוש בשירותים;(2) לא לספק מידע של צד שלישי ללא הסכמתו המפורשת לרישום כאמור ולתנאים. במידה והשימוש בשירותים נעשה בשם כל צד שלישי או ישות משפטית או אחרת, המשתמש מתחייב בזאת כי הינו נציג מורשה של תאגיד ו/או בעל כל האישורים הדרושים והאסמכתאות הנדרשות על מנת לפעול בשם הצד השלישי, וכי הצד השלישי הסכים להיות כפוף לתנאים אלו. כל שימוש בפרטיו של צד שלישי יהיה באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מתחייב ליצור באופן מידי קשר עם החברה ולהודיע על כל גילוי ו/או שימוש בלתי מורשה ו/או חדירה בלתי מורשית ו/או כל עדכון למידע שנמסר. מסירת פרטים כוזבים בכוונת מכוון עלולה לעלות כדי עבירה פלילית על כל המשתמע מכך.

6.3.   יובהר כי, מסירת פרטים מלאים, מדויקים ועדכניים נדרשת לשם הבטחת ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, לא תוכל החברה להבטיח שההזמנה תיקלט, תתבצע או שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל הזנת פרטים שגויים, החברה תהיה רשאית לחייב את המשתמש בתשלום נוסף בגין דמי משלוח.

6.4.   על מנת לבצע הזמנה, על המשתמש להחזיק בכרטיס אשראי או באמצעי תשלום אחר אשר יוצע באתר (למשל PayPal) תקף (שלא הוגבל או נחסם מכל סיבה שהיא). אם נעשה שימוש בכרטיס אשראי, ייעשה שימוש רק בכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי. היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר של צד שלישי כלשהו, המשתמש מצהיר ומתחייב כי השימוש בכרטיס האשראי או אמצעי התשלום הנ"ל הנו על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום, והמשתמש יישא באופן בלעדי באחריות המלאה לשימוש כאמור וישפה את החברה באופן מידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום האחר או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של בכרטיס אשראי או אמצעי התשלום האחר כאמור. 

6.5.   עם ביצוע ההזמנה, תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, תשלח למשתמש הודעה מתאימה והוא יתבקש למסור אמצעי תשלום אחר.

6.6.   לאחר בחירת אמצעי המשלוח ו/או האספקה והזנת פרטי התשלום, יישלח למשתמש אישור באמצעות הדואר האלקטרוני (אותו הזין בעת ביצוע ההזמנה) על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל החברה. אם לא תקבל הודעה כאמור תוך זמן סביר ממועד ביצוע ההזמנה, יש להניח כי חלה תקלה בהזמנתך. במקרה זה מומלץ שתפנה אל שירות הלקוחות של החברה. אנו נשתדל לברר את מקור התקלה ולסייע לך בביצוע ההזמנה.

6.7.   יובהר כי, התשלום וקבלת האישור הינו כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק שירותי התשלום מקוון, ולא של האתר. החברה לא תהיה אחראית בגין כל תקלה ו/או בעיה לרבות בעיות אבטחה בתשלום אשר ינבעו כתוצאה מתשלום בדרך זו כאמור לעיל.

6.8.   פרטי ההזמנה כפי שהזין המשתמש בטופס ההזמנה ורישום העסקה במערכותיה של החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות העסקה.

6.9.   החברה שומרת לעצמה את הזכות, תחת שיקול דעתה הבלעדי, להשעות או לבטל ו/או לסרב לספק את השירותים, עם או ללא מתן הודעה מוקדמת, במידה ולחברה ישנו יסוד סביר להניח כי המשתמש, בכל עת, מסר פרטים שאינם מדויקים ו/או מעודכנים ו/או מלאים ו/או נכונים. כמו כן, מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה ובכפוף להוראות הדין, החברה שומרת לעצמה במקרים מסוימים את הזכות לבטל הזמנה שבוצעה ואושרה לרבות, אך לא רק, במידה ותימצא טעות בפרטי המוצר אשר נוגעים למאפייניו ומחירו כפי שהופיעו באתר וכן במידה ויתגלה כי הזמנת המוצר נעשתה תוך הפרת תנאי שימוש אלה ו/או תוך פגיעה בצדדים שלישיים. במקרה כאמור החברה תנקוט במאמצים סבירים על מנת ליצור קשר עם המשתמש תוך זמן סביר ולהודיע על ביטול ההזמנה. היה והמשתמש כבר חויב בשל הזמנת המוצר, החברה תזכה את המשתמש בגין הסכום אשר שולם. למשתמש לא תהא כל טענה בגין ביטול הזמנה כאמור.

6.10. יובהר כי השירותים מוצעים לשימוש אישי בלבד. במסגרת רכישת המוצרים באתר לא תתאפשר רכישה סיטונאית של מוצרים אלא לאחר יצירת קשר עם החברה ואישורה בכתב לביצוע רכישה סיטונאית. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להגביל רכישת מוצרים.

 

7.    חבילות תקשורת סלולרית

7.1.   סוגי חבילות התקשורת הסלולרית (נפח גלישה, דקות שיחה וכדומה) ועלותן יהיו כמפורט באתר מעת לעת וכפי שיוצג במסגרת הרכישה. יובהר כי למעט, אם יצוין מפורשות, לא תתאפשר חריגה מנפח החבילה המוצעת, ולא תהא אפשרות לעשות שימוש החורג מהחבילה האמורה, אלא אם המשתמש ירכוש חבילה שונה ו/או נוספת.

7.2.   התשלום עבור חבילות התקשורת הסלולרית הינו חודשי, כאשר החיוב יעשה על ידי החברה במועד הרכישה, ואמצעי התשלום שמסרת יחויב באופן אוטומטי החל מאותו מועד ובכל חודש לאחר מכן, אלא אם תתקבל אצל החברה הודעתך בדבר ביטול החבילה, בהתאם להוראות סעיף 9 לתנאי שימוש אלו ו/או אלא אם צוין בתנאי החבילה כי הינה מוגבלת בזמן, ובמצב דברים זה, הודעה תשלח בהתאם להוראות הדין.

7.3.   החברה רשאית לשנות את תנאי החבילה הסלולרית, לרבות לעניין עלות החבילה ו/או להודיע על סיום השירות האמור, על ידי מתן הודעה בכתב בת 30 יום מראש, ובכפוף להוראות הדין.

 

8.    אספקה ומשלוחים 

8.1.   אספקת מוצרי KidiWatch אשר נרכשו באתר, התמורה המלאה בגינם שולמה וקיימים במלאי, יסופקו באמצעות אופן המשלוח שבחרת.

8.2.   אם נבחרה שליחות, מוצרי KidiWatch ישלחו במהלך 10 ימי עסקים (למעט יום ביצוע ההזמנה ערבי חג, חג, שבתון, חול המועד וימי זיכרון), או במועד אחר שצוין בהזמנה. האספקה תעשה באמצעות חברת משלוחים לכתובת אשר סופקה על ידי המשתמש בעת ביצוע הרכישה, ובכפוף לאזורי החלוקה של חברת המשלוחים. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת שהזנת מכל סיבה שהיא, אנו נודיע לך על כך ונעשה מאמץ למצוא פתרון חלופי.

8.3.   לחילופין, ישנה אפשרות של איסוף עצמי, בשעות הפעילות, המועד והמיקום אשר יוצגו במסגרת הרכישה, ובכפוף לתיאום מראש.

8.4.   החברה תהא רשאית, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת, לשנות את אזורי השילוח ו/או דרכי האספקה, לרבות עלותם. למשתמש לא תהא כל טענה בגין שינוי כאמור. כמו כן, החברה אינה מחויבת לספק את המוצרים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית.

8.5.   עם הזמנת המוצרים יחויב המשתמש בדמי משלוח בעלות אשר מופיעה באתר בעת הרכישה. יובהר כי במידה ויחולו מיסים על המשלוח לרבות, אך לא רק, מיסי ייבוא או תשלומי מכס, המשתמש יישא בעלויות אלו באופן בלעדי ומחובתו של המשתמש לבדוק האם עלויות כאמור חלות עליו.  

8.6.   יובהר כי, שירות המשלוחים הינו באמצעות צד שלישי (חברת שילוח עצמאית) אשר אינו בשליטתה ו/או באחריות של  החברה. החברה לא תהא אחראית בגין כל נזק אשר ייגרם על ידי כל גורם אשר יספק את שירות המשלוחים כמפורט לעיל, לרבות נזק הנובע מרשלנות. כמו כן, ייתכנו עיכובים במועד האספקה עקב סיבות שאינן תלויות בחברה ואינן בשליטתה לרבות, אך לא רק, כוח עליון, מצב בטחוני רגיש באזור המשלוח, מזג אוויר קיצוני, מפגעי טבע, מפגעים אחרים (כגון: שריפה, חסימות כבישים וכו’) ועיכובים הנובעים משביתות, ו/או תקלות ו/או עיכובים אצל ספק המשלוחים. למשתמש לא יהיו טענות נגד החברה בשל עיכוב כאמור ולא יהיה בעיכוב כאמור בכדי לפטור את המשתמש מחובתו לשלם בעבור הזמנתו.

8.7.   במידה וההזמנה לא תסופק לאור מעשיו ו/או מחדליו של המשתמש, אין העיכוב ייחשב כהפרה מטעם החברה של התחייבויותיה ובאחריותו הבלעדית של המשתמש לתאם מועד חלופי לאספקת המוצרים ולשאת בעלות המשלוח הנוסף. כמו כן, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, במידה והמשתמש יאפשר לחברת המשלוחים להשאיר את המוצרים בידי צד שלישי ו/או במקום מסוים (להבדיל ממסירה אישית למשתמש), המשתמש מסכים ומאשר כי במקרה של אובדן ו/או גניבה ו/או פגם, הרי שהחברה לא תהא אחראית בשל כך ולמשתמש לא יהיו טענות נגד החברה בשל האמור.

8.8.   אופן אריזת המוצרים ייעשה לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולמזמין לא תהיה כל טענה ו/או דרישה לעניין זה.

 

9.    שינוי וביטול הזמנה, ביטול עסקה והחזרת מוצרי  KidiWatch

9.1.   בכל הנוגע להחזרת המוצרים וביטול עסקה, החברה תפעל על פי הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 והתקנות שתוקנו על פיו. היות ועסקת ההתקשרות בין החברה לבין המשתמש הינה "עסקת מכר מרחוק" כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הצרכן, אזי שבעשיית השימוש בשירותים ובאישור תנאי שימוש אלו מאשר המשתמש כי תנאי שימוש אלו עונים על הגדרת "המסמך" הנקובה בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן.

9.2.   כל משתמש שיעשה שימוש בשירותים המסופקים על ידי האתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, כמפורט מטה.   תמצית כללי הביטול ניתנים לצפייה באתר הממשלתי: www.moital.gov.il (הכללים המלאים של תנאי הביטול נקובים בחוק הגנת הצרכן).

הודעות ביטול ניתן לשלוח באחת הדרכים הבאות :

-          לכתובת הדוא"ל: kidiwatchhelp@gmail.com

-          בדואר לכתובתנו : חלוצי התעשייה 2 קריית מלאכי

-          שירות הלקוחות  בטלפון: 055-290-9000 (בשעות הפעילות המקובלות)

-          בטופס המקוון באתר.

בהודעת הביטול יש לכלול את שם המזמין, מספר ת.ז., פרטי יצירת קשר ומספר הזמנה.

9.3.   לעניין ביטול רכישת מוצרי KidiWatch

ביטול העסקה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת מוצרי KidiWatch באתר ולפני משלוח המוצרים - יעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות בטלפון 055-290-9000 ולאחר מכן שליחת הודעה בכתב לדוא"ל kidiwatch@gmail.com . בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו). 

הנך רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר ולקבל החזר כספי, אך ורק במקרה בו ביטול העסקה יבוצע לא יאוחר מ-14 (ארבעה עשר) יום ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הצרכן, המאוחר מבניהם (או 4 חודשים, במידה והנך אדם עם מוגבלות או שמלאו לך מעל 65 שנים או שהנך עולה חדש, ובכפוף לתנאים נוספים הקבועים בהוראות הדין). במקרה זה הלקוח יהיה זכאי להשבת התמורה ששילם בגין המוצר מידי החברה, והחברה תהיה רשאית לנכות מסך זה דמי ביטול בסך של 5% ממחיר המוצר נושא העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם.

החזר כספי ייעשה באמצעות זיכוי כספי שיועבר לכרטיס אשראי או זיכוי שיועבר לאמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה. עסקה שבוצעה בתשלומים תזוכה במספר תשלומים תואם, ועסקה שחויבה בתשלום בודד תזוכה בתשלום אחד

מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה למפרט לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו).

על אף האמור, החברה לא תגבה דמי ביטול היה והביטול נובע מפגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו בהתאם להוראות הדין. במקרה כאמור הלקוח יודיע על כך לחברה ויתואם המועד לאיסוף המוצר, והכל בהתאם להוראות הדין. יובהר כי על המשתמש לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו וכי הינו תואם להזמנתו. המשתמש יהא רשאי לבטל את העסקה בזמנים האמורים לעיל מיום קבלת הפריט לידיו.

המוצר יוחזר או יוחלף באריזתו המקורית, ללא כל פגם וללא כל סימני שימוש. לחברה הזכות לשלוח את המוצר לבדיקה. כמו כן, אופן החזרת המוצר יתואם עם המשתמש ויהא על אחריותו וכן במידה וההחזרה אינה מחמת פגם או אי התאמה, תהא על חשבונו של המשתמש. 

 

9.4.   לעניין ביטול חבילת שירות סלולרית

הנך רשאי לבטל את ההתקשרות במתן הודעה כאמור לעיל, ואנו נבטל את השירות בתוך 3 ימים מקבלת הודעתך. במידה ורלוונטי, אמצעי התשלום שמסרת יזוכה בסכום היחסי, ממועד הניתוק בפועל ועד מועד סיום החבילה החודשית.

 

10.     אחריות למוצרים ושירותים

10.1.    החברה מספקת אחריות יצרן ביחס למוצרי KidiWatch לתקופה המפורטת בתעודת האחריות של המוצר הנרכש באתר (לא כולל מוצרים של צדדים שלישיים אשר עשויים להיות מוצעים באתר) ובכפוף לתנאי תעודת האחריות

10.2.    בכל הנוגע למוצרים אשר אינם מיוצרים על ידי החברה, האחריות הבלעדית לכל המוצרים הללו ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיו”ב, חלה על המשווקים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן.

10.3.    מוצר החברה כולל אפליקציות שונות המופעלות על-ידי צדדים שלישיים. יובהר בזאת כי החברה אינה אחראית לזמינות, אי זמינות, תקלות ובעיות טכניות שונות אשר עלולות לחול באפליקציות השונות, וכי האחריות הבלעדית לשירותי האפליקציות הינם של צדדים שלישיים המספקים את האפליקציות. בנוסף לאמור לעיל יובהר כי אין בתקלות השונות באפליקציות כדי להשפיע על מחויבות החברה באשר לשירותים הנמצאים תחת אחריותה ומידת עמידתה בתנאים אלו.

 

11.     מבצעים הטבות ושוברי מתנה

11.1.    החברה רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר - לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט. החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בכפוף להוראות הדין החל.

11.2.    מבצעים וקופוני הנחה יחולו על המוצרים אשר יפורטו במסגרת המבצע ו/או הקופון האמור, ובכפוף לתנאיהם, אשר יחולו בד בבד עם תנאי שימוש אלו. ניתן לממש את הקופונים ברכישה באתר בלבד ולא ניתן לממש יותר מקופון אחד בקנייה. במקרה של החזרת פריט שנקנה בהנחה עם שימוש בקופון, הסכום שיוחזר יהיה זה ששולם לאחר הנחה.

11.3.    החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לשנות מבצעים והטבות, להפסיקם או להאריכם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף להוראות הדין.

 

12.     דיוור שיווקי ודיוור ישיר

12.1.    בעת רישום לקבלת דיוור שיווקי מטעם החברה ו/או בעת ביצוע רכישה (ובכפוף לקבלת הסכמת המשתמש במידה ונדרשת על פי דין) מסכים המשתמש לקבלת דבר פרסומת ו/או דיוור ישיר מטעם החברה ולרבות תכנים ביחס למבצעים, פרסומים, חידושים, הטבות אישיות ועוד הודעות שיש בהן כדי לעדכן בדבר מוצרי KidiWatch, לרבות באמצעות הודעות דוא"ל ומסרונים.

12.2.    יובהר כי למשתמש תהיה בכל שלב האפשרות לבקש מהחברה להפסיק ולקבל דיוור ישיר באמצעות יצירת קשר עם שירות הלקוחות ו/או באמצעות אפשרויות ההסרה אשר יופיעו בדיוור אשר יישלח למשתמש.

 

13.     קניין רוחני

13.1.    זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לאתר, תכני האתר והמוצרים שמורות באופן בלעדי לחברה ו/או לצדדים שלישיים אשר הקנו לחברה רישיון ו/או המחאת זכויות.

13.2.    האתר ותכני האתר מוצגים לשימושו האישי והלא מסחרי של המשתמש בלבד ובכפוף להוראות התנאים. החברה מעניקה בזאת למשתמש רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, שאינו ניתן להעברה ו/או המחאה, שאינו מסחרי, ושניתן לביטול, להשתמש באתר, ובשירותים בכפוף ובהתאם להוראות התנאים. 

13.3.    למעט הרישיון המוגבל לעיל, אין לראות בתנאים הענקת רישיון לשימוש בזכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות של החברה אשר נשמרות במלואן על ידי החברה ו/או על ידי הצד השלישי הרלוונטי. החברה רשאית לבטל את הרישיון המוגבל בכל עת ומכל סיבה שהיא. החברה שומרת זכותה למנוע גישה לאתר ו/או לשירותים מכל משתמש אשר יפר ו/או יבצע ניסיון להפר את זכויות הקניין הרוחני של החברה.

 

14.     תכנים וקישורים לתכנים מטעם צדדים שלישיים

האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים של צדדים שלישיים ו/או תכנים של צדדים שלישיים שאינם בבעלות החברה ו/או מופעלים על ידה  ("תוכן צד שלישי"). בעת שימוש ו/או צפייה ו/או גישה לתוכן צד שלישי, המשתמש יהיה כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של אותו צד שלישי ועל כן מומלץ לעיין בקפידה בתנאים הרלוונטיים. המשתמש מאשר ומסכים כי לחברה אין כל  שליטה על תוכן צד שלישי, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם ואין החברה מחויבות לפקח על התכנים ו/או השירותים של אותם צדדים שלישיים והחברה איננה אחראית, במישרין או בעקיפין, לחוקיות התוכן של צד שלישי, דיוק התוכן של הצדדים השלישיים ו/או לכל אובדן או נזק שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכותו של המשתמש  על כל תוכן של צד שלישי או שירותים או מוצרים הזמינים שם, אשר הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש.

 

15.     הגבלות שימוש

המשתמש יעשה שימוש באתר, בתכני האתר ובשירותים בהתאם להוראות התנאים בלבד וכן בהתאם להוראות הדין הרלוונטי. המשתמש מסכים כי לא ישתמש באתר ו/או בתכנים הכלולים בו ו/או בשירותים ו/או יאשר לצד שלישי ו/או יעודד צד שלישי להשתמש בשירותים, במישרין ו/או בעקיפין, כדלקמן: (1) באופן בלתי חוקי, שאינו הולם, בלתי מוסרי, בלתי מורשה ו/או כל שימוש לרעה ו/או שימוש לא סביר ו/או למטרה אסורה ביחס למטרות השירותים; (2) באופן אשר ימנע מאחרים את האפשרות להשתמש בשירותי החברה. 

בנוסף, המשתמש מתחייב שלא: (1) לעקוף, להשבית או להפריע למאפיינים הקשורים לאבטחה של האתר ולתפעולו התקין וכן לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר או התכנים הכלולים בהם ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם אשר עלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם; (2) להסיר כל תוכן מהאתר, לרבות הודעת זכויות יוצרים; (3) להשתמש באתר ו/או בשירותים על מנת לקדם, לנהל או לתרום לפעילות המפרה זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות פרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (4) לאסוף כתובת דוא"ל של צדדים שלישיים ו/או פרטים אחרים מהאתר בין אם באמצעים אלקטרוניים ובין אם באמצעים אחרים, ע"י פריצה ו/או כרייה, לרבות לצורך דיוור לא מאושר; (5) להשתמש באמצעי חדירה אלקטרוניים או כל אמצעי לרבות סקריפטים; (6) להעתיק, להפיץ או לשעתק כל חלק מהאתר, התכנים הכלולים בו ו/או השירותים ו/או להשתמש, לשנות או לשלב את האתר התכנים הכלולים בו לתוך תוכנה או אתר אחרים, או ליצור יצירות נגזרות; (7) למכור ו/או להעניק רישיון (או רישיון משנה), להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויותיו על פי הסכם זה כל צד שלישי; (8) להשתמש בשמה של החברה, בלוגו או בסימנים המסחריים שלה ללא אישור מראש ובכתב. 

החברה רשאית למנוע מהמשתמש כל שימוש באתר ו/או ובשירותים במידה ותעשה מודעת ו/או יהיה לה חשש סביר לכל פעולה מפרה או כזו אשר עשויה להתפרש כהפרה של התנאים. כמו כן, החברה רשאית להגביל את שימושו של המשתמש באתר ו/או בשירותים מכל סיבה אחרת ולסיים את התנאים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

16.     פרטיות

מדיניות הפרטיות של החברה מתארת את האופן שבו החברה אוספת, משתמשת, מאחסנת ומשתפת את המידע של המשתמש.

 

 

17.     היעדר מצגים, הגבלת והסרת אחריות

למעט אם מצוין מפורשות בתנאים, האתר והשירותים ניתנים כמות שהם  ("AS-IS"), ועל בסיס זמינות (AS-AVAILABLE”"),  ללא כל אחריות, מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, ללא הגבלה, מצגים, התחייבויות והתאמה למטרה מסוימת. החברה אינה מתחייבת כי האתר ו/או השירותים יפעלו ללא שגיאות, הפרעות, הפסקות (זמניות או קבועות) או ללא וירוסים או קודים מזיקים אחרים, כי יהיו נכונים, שלמים או מעודכנים ו/או כי יהיו חסינים מפני גישה לא חוקית למערכותיה של החברה ו/או כי תקלות יתוקנו. כמו כן, החברה רשאית לשנות את האתר ו/או השירותים ו/או לבטלם בכל עת, לרבות כל רכיב אחר בשירותים, לא הודעה מוקדמת למשתמש (ובלבד שהזמנות שבוצעו יסופקו ו/או יזוכו). 

המשתמש מסכים כי החברה לא תישא באחריות כלפיו או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזקים הנובעים מבעיות טכניות, לרבות, ללא הגבלה, בקשר עם האינטרנט או עם כל ספקי התקשורת. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, עונשי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, לרבות לציוד, כתוצאה משימוש בשירותים, שלא על פי תנאים אלו, ו/או היעדר יכולת לבצע שימוש - תהא עילת התביעה אשר תהא- לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה, אפילו אם החברה קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על התמורה אשר שולמה בפועל ע"י המשתמש בעבור המוצרים וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי. החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת השירותים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך קבלת ו/או מתן השירותים או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני. החברה לא תישא באחריות לכל נזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שיגרמו למשתמש ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן המופיע באתר. ידוע למשתמש כי החברה הסכימה להתקשר עם המשתמש על בסיס הגבלת אחריות זו וכי החברה מסתמכת על כך.

 

18.     שיפוי

המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל תביעה ו/או נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכר טרחה עורך דין והוצאות משפטיות סבירות, עקב הפרת תנאים אלו ו/או הוראות החוק על ידי המשתמש, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרה כאמור. למען הסר ספק מובהר כי, אין בסעיף שיפוי זה בכדי לגרוע מסעדים נוספים המוקנים לחברה על פי כל דין.

 

19.     כללי

במידה והוראה מהוראות התנאים, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התנאים ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו. כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור של החברה על זכות כאמור. החברה תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות, בכל עת, את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש לצד שלישי, ללא מתן הודעה אלא אם הודעה כאמור נדרשת עפ"י דין. על תנאי השימוש הללו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי שימוש אלו והשימוש בשירותים הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו בלבד.

 

20.     צור קשר

לכל שאלה ניתן ליצור קשר עם החברה כדלקמן:

קידי תקשורת בע"מ, ח.פ. 515847457

רחוב חלוצי התעשייה 2, קריית מלאכי

כתובת דוא"ל  kidiwatchhelp@gmail.com

- שירות הלקוחות: 055-290-9000

 

חזרה לאקטיבצייה