KIDIWATCH

מדיניות פרטיות

[עודכן לאחרונה: 28 לאוגוסט, 2022]

ברוכים הבאים לאתר  KidiWatch!

אתר זה מנוהל ומופעל על-ידי חברת קידי תקשורת בע"מ ("החברה", "אנו")

מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") מתארת את האופן בו אנו אוספים מידע הנוגע לגולשים באתר החברה הזמין בכתובת: kidiwatch.co.il  ("משתמש/ים","הנך", "אתה" ו"האתר" בהתאמה), לרבות סוגי המידע הנאסף, אופן השימוש במידע, צדדים שלישיים אליהם המידע יועבר, וכן זכויותיך ביחס למידע האישי שלך. על כן, אנו ממליצים לקרוא בעיון את תנאיה של מדיניות פרטיות זו בטרם השימוש באתר.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם חלים באופן זהה על שני המינים. כל האמור במסמך זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

מדיניות פרטיות זו הינה חלק מתנאי השימוש של האתר ("התנאים"). כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת . יובהר כי, מדיניות פרטיות זו אינה חלה על השימוש באפליקציית KidiWatch אשר מופעלת על ידי צד שלישי והשימוש בה כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המוצגים במסגרת האפליקציה עצמה.  

איסוף המידע ועיבודו נעשים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 ולשאר הדינים החלים עלינו. כפי שיפורט בהרחבה במדיניות פרטיות זו, החברה אוספת ומעבדת מידע אשר נאסף מגולשי האתר לצרכים שונים, ובין היתר, כדלקמן: (1)  לצורך קליטה, ניהול ואספקה של הזמנות מוצרי KidiWatch ו/או חבילות תקשורת אשר נרכשו במסגרת האתר; (2) לצורך מימוש אינטרסים לגיטימיים של החברה כגון אבטחת האתר, ניהולו ושיפורו ; (3) לצורך מתן מענה למשתמשים אשר פונים לחברה. כמו כן, החברה עשויה לאסוף מידע אישי בהסכמת המשתמש, במידה והסכמה כאמור נדרשת על פי דין.

הנך מצהיר כי הפרטים אשר ימסרו על ידך לחברה נמסרים מרצונך החופשי ובהסכמתך. מובהר בזאת כי  לא חלה עליך חובה חוקית למסור את פרטיך לחברה (אולם ללא מסירתם יכול וחלק מן האפשרויות והשירותים המוצעים על ידנו לא יהיו זמינים לך). ככל ותבחר מרצונך החופשי למסור לחברה מידע אודותיך, החברה תהא רשאית (אך לא מחויבת), לשמור את המידע האמור במאגריה ומידע נוסף שיצטבר אודותיך, בהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו ובהתאם להוראות הדין הרלוונטי.

לכל שאלה שיש לך לגבי מדיניות הפרטיות, אנא צור עמנו קשר באמצעות דוא"ל: kidiwatchhelp@gmail.com

 

1.       שינויים במדיניות הפרטיות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן או לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות, כולה או חלקה, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. במידה ויבוצעו שינויים ו/או תיקונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר. תאריך השינוי האחרון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכן לאחרונה". המשך השימוש באתר ו/או בשירותים השונים אותם מציעה החברה, לאחר הצגתה של מדיניות הפרטיות המעודכנת, מהווים את הסכמתך לשינויים ו/או התיקונים אשר בוצעו ועל כן, מומלץ לקרוא את מדיניות הפרטיות מפעם לפעם. במידה והחברה תבצע שינויים אשר, לשיקול דעתה של החברה, עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויותיך, החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באתר ו/או באופן אחר.               

 

2.       סוגי המידע הנאסף והשימוש במידע

השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו כוללים איסוף של סוגי המידע הבאים אודות משתמשים:

מידע שאינו מזהה אישית את המשתמש ("מידע שאינו אישי"): בעת השימוש באתר ובשירותים, החברה אוספת נתונים אנונימיים, אשר אינם מזהים את המשתמש. מידע זה עשוי לכלול את פרטי השימוש המצטברים של המשתמש באתר ומידע אגריגטיבי ו/או טכני המשודר על-ידי מכשירו של המשתמש ולדוגמא, סוג המכשיר, סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה, שפה, וכן מידע סטטיסטי הקשור להיקף השימוש באתר לרבות תאריך ושעת שימוש, משך השימוש, תדירות השימוש, היסטוריית שימושים, דפים שנצפו על ידי המשתמש, לרבות דפים אשר קישרו את המשתמש לאתר. החברה עושה שימוש במידע טכני כאמור על מנת להפעיל ולתפעל את האתר, לנתח מגמות ודפוסי תנועה, לפלח ולשפר את האתר והתוכן וחווית המשתמש.

מידע אשר עשוי לזהות את המשתמש ("מידע אישי"): כלומר, מידע המאפשר זיהוי של משתמש או עשוי במאמץ סביר לזהות משתמש. מידע אישי זה כולל מזהים מקוונים, כמפורט בטבלה מטה.

החברה איננה מצליבה מידע אישי אשר מועבר לחברה על ידי המשתמש מרצונו עם מידע שאינו אישי אשר אוספת החברה. עם זאת, במידה והחברה תפעל כאמור, המידע תנהג במידע המשולב כמידע אישי.  בנוסף, החברה עשויה לעשות שימוש במידע אנונימי, באופן אגריגטיבי ולצורך סטטיסטיקה ואנליזה פנימית, לשיפור שירותי החברה ומוצריה.

כאשר אתה משתמש באתר ובשירותים, אנו עשויים לאסוף ולעבד אודותיך אחד או יותר מסוגי המידע האישי המפורטים להלן:

1.        מידע אשר נאסף בעת ביצוע הזמנה ותשלום. בעת ביצוע הזמנה, המשתמש יידרש לספק מידע אישי כגון שם מלא, פרטי התקשרות וכתובת. מידע זה נדרש לצורך הליכי זיהוי, ועל מנת לספק למשתמש את השירותים אשר התבקשו על ידו, לרבות אספקת המוצרים שנרכשו, כמו גם ליצור קשר עם המשתמש לצורך מתן שירותים אלו ולשלוח הודעות שוטפות ותפעוליותהנוגעות לצריכת השירותים (לרבות חשבוניות וכדומה). כמו כן, החברה תהא רשאית לעשות שימוש בפרטי הקשר אשר מסרת על מנת לשלוח, מת לעת, דיוור שיווקי ביחס למוצרי החברה ושירותיה ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, ו/או "דיוור ישיר" כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981. הנך רשאי, בכל עת, להודיע על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת התפוצה של החברה באמצעות פנייה לחברה ו/או באופן אשר יתואר במסגרת דיוור שתקבל. יודגש כי, לאחר בקשה להסרה מרשימת התפוצה כאמור החברה לא תשלח למשתמש הודעות שיווקיות ואולם, המשתמש ימשיך לקבל הודעות ביחס לשירות שנתבקש על ידו.

2.         מידע אישי אשר נאסף בעת הרשמה למועדון החברים ורשימת הדיוור של החברה. בעת רישום למועדון החברים ורשימת הדיוור של החברה, המשתמש יתבקש לספק את כתובת הדוא"ל של המשתמש. החברה תעשה שימוש במידע על מנת לשלוח לך מידע שיווקי ביחס  למבצעים, פרסומים, חידושים, הטבות אישיות ועוד הודעות שיש בהן כדי לעדכן בדבר מוצרי KidiWatch. משתמש אשר יהיה מעוניין להסיר את עצמו מרשימת הדיוור של החברה יוכל לעשות זאת בכל עת באמצעות יצירת קשר עם שירות הלקוחות ו/או באמצעות אפשרויות ההסרה אשר יופיעו בדיוור אשר יישלח למשתמש.

3.         מידע אשר נאסף בעת יצירת קשר. במידה ותבחר ליצור קשר עם החברה באמצעות האתר או פרטי יצירת הקשר המופיעים מטה, ייתכן ואתה תתבקש למסור את פרטי הקשר שלך, לרבות שם, מספר טלפון, דוא"ל, ונוסח ההודעה שתשאיר. החברה תעשה שימוש במידע זה אך ורק על מנת ליצור קשר עמך בהתאם לבקשתך ולספק מענה ו/או לצורך מתן מענה ותמיכה לבקשות ו/או תקלות או תיעוד הפעילות הפנימית של החברה ולהגנתה המשפטית.

4.         מזהים מקוונים. בעת השימוש באתר, החברה עשויה לאסוף את כתובת פרוטוקול האינטרנט של הגולש ("IP"), וכן מזהים מקוונים נוספים, באמצעות שימוש ב"עוגיות" (ראה פירוט מטה). מידע זה ייאסף לצורך ניתוח סטטיסטי של השימוש באתר, שיפור האתר והצעת תכנים מותאמים אישית (לרבות פרסום ממוקד), וכן לצורכי אבטחת האתר.

המשתמש מצהיר ומתחייב כי: (א) יספק מידע מדויק ומלא, הן במהלך ביצעו הזמנה ו/או הרשמה והן כל מידע אשר ימסור לחברה; (ב) לא לספק מידע של צד שלישי. כל שימוש בפרטיו של צד שלישי יהיה באחריות המשתמש בלבד. יובהר, כי מסירת פרטים כוזבים עלולה לעלות לכדי עבירה פלילית.

 

3.       מסירת מידע לצד שלישי 

אנו לא נעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך במסגרת השימוש באתר ו/או במסגרת התקשרותך מול החברה, אלא במקרים המפורטים להלן:

1.       ככל שתהיה חובה או סמכות שבדין לחברה, היא תהא רשאית לשתף את המידע אשר נאסף מהמשתמש ו/או ביחס למשתמש, והכל בהתאם להוראות רשות מוסמכת או צו שיפוטי וכן בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה ו/או במקרה בו החברה תהא סבורה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים ו/או משתמשים אחרים ו/או מי מעובדיה ו/או מי מלקוחותיה, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתה של החברה.

2.       ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של השירותים והתכנים המוצעים דרך האתר או על ידי החברה או לצדדים שלישיים אחרים המסייעים לנו באספקת השירותים או בתפעול האתר (כגון חברת השילוח, ספקי שירותי תשלום, שיווק, אחסון, שרתים, שירות לקוחות, פונקציונליות פיתוח, שיפור, שירות ותמיכה וכו');

3.       אם החברה תארגן את פעילויותיה במסגרת גוף אחר – לרבות אם תירכש או תתמזג עם גוף אחר – תהיה זכאית להעביר לגוף האחר את המידע האישי או כל מידע אחר שנצבר אודותיך, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;

4.       על מנת לגלות, למנוע או לטפל בכל אופן בהפרות של תנאי השימוש או מדיניות הפרטיות;

5.       על מנת לטפל בסוגיות אבטחה ובטחון או בבעיות טכניות של האתר או השירותים;

6.       על פי בקשתך או הסכמתך המפורשת.

 

4.       עוגיות (Cookies)

בעת גלישה באתר, החברה עשויה לעשות בטכנולוגיות וכלי ניטור כגון עוגיות (Cookies), קבצי Pixels ו – Web Beacons. כלי ניטור אלו מכילים קבצים אשר משמשים לניטור אחר פעילות המשתמשים באתר, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות כמות הגולשים באתר, אבטחת האתר וכן פרסום מותאם אישית במסגרת ביקור של המשתמש באתרים אחרים ו/או רשתות חברתיות והתאמת תכנים. כלים אלו עשויים לכלול איסוף של מידע באופן אוטומטי, לרבות מידע אישי (כגון כתובת IP), משך ביקור באתר, גרסת מערכת הפעלה, סוג דפדפן, ועוד. במסגרת האתר, החברה עשויה לעשות שימוש בכלי ניטור כאמור מטעם נותני שירותים שהינם צדדים שלישיים לצורכי ניתוחים סטטיסטיים ו/או פרסום מותאם אישית, ולרבות כמפורט בטבלה מטה:

עוגיות

מדיניות פרטיות ומידע לגבי שינוי הגדרות איסוף המידע על ידי שימוש בעוגיות

Google Analytics, Google Double Click, YouTube

למידע נוסף על האופן שבו Google משתמשת בנתונים מומלץ לעיין במדיניות של   Google בכתובת:

 https://policies.google.com/technologies/partner-sites

כמו כן,  מומלץ לעיין באפשרויות ה- opt-out הנוכחיים של Google בכתובת: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

לידיעתך, גוגל רשאית להשתמש במידע שנאסף אודות המשתמשים באמצעות השימוש שלנו בעוגיות של גוגל, למטרות אחרות, כמפורט במדיניות הפרטיות שלה.

בנוסף, אנו משתמשים בקבצי עוגיות של חברת בת של גוגל – YouTube. למידע אודות האופן בו יוטיוב משתמשת במידע מאתרים העושים שימוש בעוגיות שלה, ואפשרויות ה- Opt-Outהנוכחיים של יוטיוב, מומלץ לעיין כאן:

https://support.google.com/youtube/answer/7671399?p=privacy_guidelines&hl=en&visit_id=637628994865834695-631501248&rd=1

https://support.google.com/youtube/answer/32050?hl=en&co=GENIE.Platform%3DDesktop

Facebook

למידע אודות האופן בו פייסבוק משתמשת במידע מאתרים העושים שימוש בעוגיות שלה, ואפשרויות ה-Opt-Out הנוכחיים של פייסבוק, מומלץ לעיין כאן:

https://www.facebook.com/policies/cookies

לידיעתך, פייסבוק רשאית להשתמש במידע שנאסף אודות המשתמשים באמצעות השימוש שלנו בעוגיות של פייסבוק, למטרות אחרות, כמפורט במדיניות הפרטיות שלה.

בנוסף, אנו משתמשים בקבצי עוגיות של חברה בת של פייסבוק – Instagram. למידע אודות האופן בו אינסטגרם משתמשת במידע מאתרים העושים שימוש בעוגיות שלה, ואפשרויות ה- Opt-Outהנוכחיים של אינסטגרם, מומלץ לעיין כאן:

https://www.facebook.com/help/instagram/1896641480634370

TikTok

למידע אודות האופן בו טיקטוק עושה שימוש במידע מאתרים העושים שימוש בעוגיות שלה, ואפשרויות ה-Opt-Out הנוכחיים של טיטוק, מומלץ לעיין כאן:

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-row?lang=en

הפסקת איסוף המידע על ידי "עוגיות" (Opt-Out):

המשתמש רשאי להפסיק את איסוף המידע באמצעות עוגיות בכל עת (למעט מידע אשר הינו הכרחי לתפעול האתר ואבטחתו) באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן . יצוין כי, במידה ותבחר לחסום או למחוק עוגיות, ייתכן וחלק מהתכנים באתר לא יהיו נגישים ו/או חוויית השימוש שלך באתר עשויה להיות מוגבלת. מרבית הדפדפנים יאפשרו לך למחוק עוגיות, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל אזהרה לפני שקבצי עוגיות מוטמעים אצלך. על מנת לשנות את ההגדרות ביחס לעוגיות כאמור, אנא עקוב אחר ההוראות בהגדרות המכשיר שלך. מידע נוסף לגבי חסימת עוגיות ניתן למצוא כאן (בהתאם למנוע החיפוש הרלוונטי עבורך): Google Chrome; Firefox; Internet Explorer; Safari; Edge; Opera.

 

5.       אבטחת מידע

החברה עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על סודיות המידע של הגולשים והמשתמשים באתר החברה ומשתמשת בשיטות אבטחה מקובלות בכדי להבטיח את בטיחות המידע הנאסף ומעובד באתר ובמסגרת מתן השירותים השונים, במטרה למנוע שימוש בלתי מורשה במידע כזה. עם זאת, אין ביכולתנו להבטיח ב- 100% את בטיחות האתר ומערכותינו, והינך מודע לסיכונים אליהם אתה נחשף ומסכים להם.

 

6.       זכויות נושאי מידע

החברה מכבדת את פרטיותם של הגולשים והמשתמשים באתר החברה ואת שליטתם על המידע האישי שלהם. הינך רשאי לעיין במידע הנשמר ונאסף אודותיך (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות) ומצוי אצל החברה באמצעות פנייה באמצעי הקשר המפורטים מטה. אם מצאת כי המידע איננו נכון ו/או אינו מעודכן, תוכל לבקש את תיקונו או מחיקתו. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת בקשר עם פעילותנו העסקית - יוסיף להישמר אצלנו על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך בדיוור ישיר.

בעת פנייה לעדכון ו/או עיון ו/או מחיקת מידע כאמור לעיל, ולצורך הגנה על פרטיות הגולשים, החברה עשויה לבקש פרטים מסוימים לצורך זיהוי בטרם מתן מענה ו/או מימוש הבקשה.

 

7.       משך שמירת המידע

המידע אשר נאסף על ידי החברה, יישמר על ידי החברה לפרק הזמן הנדרש לממש את מטרת איסופו, או לתקופה ארוכה יותר, במידה ונדרש על מנת שהחברה תעמוד בהתחייבויותיה על פי דין ו/או לצורך הגנה על אינטרסים לגיטימיים של החברה. מחיקת מידע ו/או תיקונו תעשה בהתאם להוראות הדין.

 

8.       הגבלת גיל

החברה איננה אוספת ביודעין מידע אודות ילדים מתחת לגיל 18 ללא הסכמה הורית. בכל מקרה בו תיוודע החברה לאיסופו של מידע רגיש מקטין שטרם מלאו לו 18 החברה תעשה את מירב המאמצים למחוק לאלתר מידע זה. אם הנך הורה או אפוטרופוס של ילד מתחת לגיל 18 אשר הנך חושש כי נאסף מידע רגיש לגביו, אנא צור קשר עם החברה באמצעות פרטי הקשר שלהלן.

 

 

9.       העברת מידע

אנו עשויים לעבד או לאחסן מידע אישי הן בישראל והן במדינות אחרות בעולם. הנך מאשר בזאת כי ע"י גישה לאתר ושימוש בשירותים, המידע שלך עשוי להיות מועבר, מאוחסן ומעובד בשרתי החברה מחוץ למדינת ישראל. העברת המידע תעשה בהתאם להוראות הדין החל בקשר עם העברת מידע מחוץ למדינת ישראל.

 

10.   צור קשר

קידי תקשורת בע"מ, ח.פ. 515847457

רחוב בר יהודה 55 קריית מלאכי

כתובת דוא"ל kidiwatchhelp@gmail.com

 

חזרה לאקטיבצייה